Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties met De Fietsfreak B.V., hierna te noemen: ” Fietsfreak” en een Afnemer waarop Fietsfreak deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Fietsfreak en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

1.3 Indien Fietsfreak niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Fietsfreak in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Fietsfreak zijn vrijblijvend, tenzij in de offertes een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte ofde aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2 Fietsfreak kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend­, transport­ en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Fietsfreak daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Fietsfreak anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Fietsfreak niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

3.1 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding
van een termijn dient de Afnemer Fietsfreak derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Fietsfreak dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.2 Indien Fietsfreak gegevens behoeft van de Afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Afnemer deze juist en volledig aan Fiets­ Freak ter beschikking heeft gesteld.

3.3 De Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Fietsfreak gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Afnemer.

3.4 Fietsfreak is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.5 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Fietsfreak de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zijn partijen in confessie dat het Fietsfreak vrij staat de overeenkomst zodanig aan te passen dat een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst mogelijk is. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Fietsfreak zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.7 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Fietsfreak gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Fietsfreak bevoegde persoon en de Afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip
waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Fietsfreak op en is voor de Afnemer evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Fietsfreak een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

3.8 Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen hij jegens Fietsfreak gehouden is, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Fietsfreak daardoor direct of indirect ontstaan.

3.9 Indien Fietsfreak met de Afnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is Fietsfreak niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging
van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1 Fietsfreak is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

  • de Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt na het sluiten van de overeenkomst Fietsfreak ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen.
  • de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, indien door de vertraging aan de zijde van de Afnemer niet langer van Fietsfreak kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen, is Fietsfreak gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

4.2 Voorts is Fietsfreak bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Fietsfreak kan worden gevergd.

4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Fietsfreak op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Fietsfreak nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.5 Indien Fietsfreak tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten welke daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4.6 Indien de ontbinding aan de Afnemer toerekenbaar is, is Fietsfreak gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

4.7 Indien de Afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Fietsfreak gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.8 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Fietsfreak, zal Fietsfreak in overleg met de Afnemer zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Afnemer toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Fietsfreak extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Afnemer in rekening gebracht. De Afnemer is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Fietsfreak anders aangeeft.

4.9 Indien de Afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan­, afvoer­ en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd,
integraal aan de Afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Betaling

5.1 De schulden van kopers/opdrachtgevers aan Fietsfreak worden beschouwd als brengschulden.

5.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant geschieden bij het afleveren van zaken respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van diensten.

5.3 Indien desondanks niet contant wordt betaald, dan wel indien wel uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen en betaling op dat overeengekomen moment niet plaatsvindt, dan is de Fietsfreak gerechtigd, zonder ingebrekestelling, over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, onverminderd de hem overigens toekomende rechten.

5.4 Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen is Fietsfreak gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die Fietsfreak in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag.

5.5 Ongeacht het recht van retentie van Fietsfreak zal het Fietsfreak bij het uitvoeren van een reparatie­opdracht vrijstaan voor de uitvoering een voorlopige of gedeeltelijke betaling te vorderen, waarbij met betrekking tot onderdelen de vooruitbetaling niet meer dan 30 % van de koopsom zal bedragen.

5.6 Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatie­opdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen eigendom van Fietsfreak zonder dat de opdracht gever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

5.7 Als betaling plaats vindt door middel van de Nationale Fiets­bon, dient de koper/opdrachtgever het verschil tussen de kassawaarde van deze bon en het bedrag dat Fietsfreak van het Nationale Fietsplan ter zake overgemaakt krijgt contant af te rekenen.

Artikel 6 Retentierecht

6.1 Fietsfreak kan het retentierecht uitoefenen op de tweewieler, indien de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de tweewieler niet of niet in zijn geheel voldoet, ook indien het kosten betreft van eerdere Fietsfreak verrichte werkzaamheden aan dezelfde tweewieler of indien er andere vorderingen zijn, die voortvloeien uit een contractuele relatie met de opdrachtgever/koper.

Artikel 7 Garantie

7.1.1 Fietsfreak garandeert de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten ten aanzien van tweewielers en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van twee maanden, te bepalen vanaf het tijdstip dat de tweewieler weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Niet onder de garantie vallen slijtage (bijvoorbeeld aan banden en tandwielen) en ontstane defecten die het gevolg zijn van verkeerd onderhoud zoals onderhoud niet conform voorschriften van fabrikanten.

7.1.2 Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

7.1.3 De aanspraken op de garantie vervallen indien:

  • De opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken Fietsfreak daarvan in kennis stelt.
  • Fietsfreak niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen.
  • Derden zonder voorkennis of toestemming van Fietsfreak werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door Fietsfreak verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond.

7.2 Op nieuwe tweewielers en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt.

7.3 Bij tweewielers vallen niet onder de garantie defecten welke zijn ontstaan buiten Nederland.

7.4 Fietsfreak vergoed nimmer de werkzaamheden die door derden zijn verricht.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 De geleverde tweewieler blijft eigendom van Fietsfreak zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de tweewieler niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de eventueel wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de tweewieler af te sluiten. De koper is voorts verplicht de geleverde tweewieler voor zijn rekening te doen onderhouden.
Fietsfreak zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de tweewieler gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper Fietsfreak voor aanspraken, die derden op Fietsfreak zouden mogen hebben in verband met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.


Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Indien Fietsfreak aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2 Fietsfreak is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Fietsfreak is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.3 Indien Fietsfreak aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Fietsfreak beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Fietsfreak is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.4 Fietsfreak is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

9.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Fietsfreak aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Fietsfreak toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.6 Fietsfreak is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


Artikel 10 Risico­overgang

10.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Afnemer over op het moment waarop zaken aan de Afnemer in de macht van de Afnemer worden gebracht.

Artikel 11 Vrijwaring

11.1 De Afnemer vrijwaart Fietsfreak voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Fietsfreak toerekenbaar is.

11.2 Indien Fietsfreak door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer
gehouden Fietsfreak zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Fietsfreak, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Fietsfreak en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fietsfreak partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2 De rechtbank van Haarlem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Fietsfreak het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

12.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties met De Fietsfreak B.V., hierna te noemen: ” Fietsfreak” en een Afnemer waarop Fietsfreak deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Fietsfreak en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

1.3 Indien Fietsfreak niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Fietsfreak in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Fietsfreak zijn vrijblijvend, tenzij in de offertes een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte ofde aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2 Fietsfreak kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend­, transport­ en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Fietsfreak daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Fietsfreak anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Fietsfreak niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

3.1 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding
van een termijn dient de Afnemer Fietsfreak derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Fietsfreak dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.2 Indien Fietsfreak gegevens behoeft van de Afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Afnemer deze juist en volledig aan Fiets­ Freak ter beschikking heeft gesteld.

3.3 De Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Fietsfreak gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Afnemer.

3.4 Fietsfreak is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.5 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Fietsfreak de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zijn partijen in confessie dat het Fietsfreak vrij staat de overeenkomst zodanig aan te passen dat een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst mogelijk is. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Fietsfreak zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.7 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Fietsfreak gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Fietsfreak bevoegde persoon en de Afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip
waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Fietsfreak op en is voor de Afnemer evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Fietsfreak een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

3.8 Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen hij jegens Fietsfreak gehouden is, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Fietsfreak daardoor direct of indirect ontstaan.

3.9 Indien Fietsfreak met de Afnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is Fietsfreak niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging
van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1 Fietsfreak is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

  • de Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt na het sluiten van de overeenkomst Fietsfreak ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen.
  • de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, indien door de vertraging aan de zijde van de Afnemer niet langer van Fietsfreak kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen, is Fietsfreak gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

4.2 Voorts is Fietsfreak bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Fietsfreak kan worden gevergd.

4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Fietsfreak op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Fietsfreak nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.5 Indien Fietsfreak tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten welke daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4.6 Indien de ontbinding aan de Afnemer toerekenbaar is, is Fietsfreak gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

4.7 Indien de Afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Fietsfreak gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.8 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Fietsfreak, zal Fietsfreak in overleg met de Afnemer zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Afnemer toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Fietsfreak extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Afnemer in rekening gebracht. De Afnemer is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Fietsfreak anders aangeeft.

4.9 Indien de Afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan­, afvoer­ en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd,
integraal aan de Afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Betaling

5.1 De schulden van kopers/opdrachtgevers aan Fietsfreak worden beschouwd als brengschulden.

5.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant geschieden bij het afleveren van zaken respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van diensten.

5.3 Indien desondanks niet contant wordt betaald, dan wel indien wel uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen en betaling op dat overeengekomen moment niet plaatsvindt, dan is de Fietsfreak gerechtigd, zonder ingebrekestelling, over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, onverminderd de hem overigens toekomende rechten.

5.4 Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen is Fietsfreak gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die Fietsfreak in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag.

5.5 Ongeacht het recht van retentie van Fietsfreak zal het Fietsfreak bij het uitvoeren van een reparatie­opdracht vrijstaan voor de uitvoering een voorlopige of gedeeltelijke betaling te vorderen, waarbij met betrekking tot onderdelen de vooruitbetaling niet meer dan 30 % van de koopsom zal bedragen.

5.6 Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatie­opdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen eigendom van Fietsfreak zonder dat de opdracht gever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

5.7 Als betaling plaats vindt door middel van de Nationale Fiets­bon, dient de koper/opdrachtgever het verschil tussen de kassawaarde van deze bon en het bedrag dat Fietsfreak van het Nationale Fietsplan ter zake overgemaakt krijgt contant af te rekenen.

Artikel 6 Retentierecht

6.1 Fietsfreak kan het retentierecht uitoefenen op de tweewieler, indien de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de tweewieler niet of niet in zijn geheel voldoet, ook indien het kosten betreft van eerdere Fietsfreak verrichte werkzaamheden aan dezelfde tweewieler of indien er andere vorderingen zijn, die voortvloeien uit een contractuele relatie met de opdrachtgever/koper.

Artikel 7 Garantie

7.1.1 Fietsfreak garandeert de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten ten aanzien van tweewielers en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van twee maanden, te bepalen vanaf het tijdstip dat de tweewieler weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Niet onder de garantie vallen slijtage (bijvoorbeeld aan banden en tandwielen) en ontstane defecten die het gevolg zijn van verkeerd onderhoud zoals onderhoud niet conform voorschriften van fabrikanten.

7.1.2 Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

7.1.3 De aanspraken op de garantie vervallen indien:

  • De opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken Fietsfreak daarvan in kennis stelt.
  • Fietsfreak niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen.
  • Derden zonder voorkennis of toestemming van Fietsfreak werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door Fietsfreak verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond.

7.2 Op nieuwe tweewielers en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt.

7.3 Bij tweewielers vallen niet onder de garantie defecten welke zijn ontstaan buiten Nederland.

7.4 Fietsfreak vergoed nimmer de werkzaamheden die door derden zijn verricht.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 De geleverde tweewieler blijft eigendom van Fietsfreak zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de tweewieler niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de eventueel wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de tweewieler af te sluiten. De koper is voorts verplicht de geleverde tweewieler voor zijn rekening te doen onderhouden.
Fietsfreak zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de tweewieler gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper Fietsfreak voor aanspraken, die derden op Fietsfreak zouden mogen hebben in verband met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.


Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Indien Fietsfreak aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2 Fietsfreak is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Fietsfreak is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.3 Indien Fietsfreak aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Fietsfreak beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Fietsfreak is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.4 Fietsfreak is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

9.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Fietsfreak aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Fietsfreak toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.6 Fietsfreak is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


Artikel 10 Risico­overgang

10.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Afnemer over op het moment waarop zaken aan de Afnemer in de macht van de Afnemer worden gebracht.

Artikel 11 Vrijwaring

11.1 De Afnemer vrijwaart Fietsfreak voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Fietsfreak toerekenbaar is.

11.2 Indien Fietsfreak door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer
gehouden Fietsfreak zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Fietsfreak, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Fietsfreak en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fietsfreak partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2 De rechtbank van Haarlem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Fietsfreak het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

12.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Als PDF